Pokyny pro fyzické osoby, aneb jak podávat daňové přiznání

danovepriznani.jpg Jste povinni podat si daňové přiznání a netušíte co dělat? Přináším několik tipů, jak se vypořádat s daňovým přiznáním, pokud jste žinostníci i pokud Vám povinnost podat daňové přiznání vznikla proto, že máte více zaměstnavatelů souběžně a příjmy u každého z nich přesahují alespoň v jednom z měsíců 5.000,- Kč. Přečtěte si o termínech, splatnosti daně i o tom, u koho si zažádat o jaký přehled a na kterou instituci co podat...

 

 

Pokyny pro FO, které podávají daňové přiznání na základě více pracovních poměrů u různých zaměstnavatelů

 1. do 15.2. každého roku, následujícím po roce, ke kterému se povinnost podání daňového přiznání vztahuje, si zažádáte u zaměstnavatelů o vydání potvrzení o příjmech (zaměstnavatel vám toto potvrzení vydá, pokud váš měsíční příjem přesáhl alespoň v jednom měsíci 5.000,- Kč a zaměstnavatel za vás tedy byl povinen odvést zálohovou daň a ne srážkovou, jak je tomu u příjmů do 5.000,-). Pokud jste si platili v předcházejícím roce kapitálové životní pojištění či penzijní připojištění, případě odborové příspěvky nebo jste někomu něco darovali, sežeňte si od daných institucí potvrzení, které budou nedílnými přílohami daňového přiznání a které následně s potvrzeními o příjmech předáte účetní.
 2. vyplníte daňové přiznání podle pokynů k daňovému přiznání (případně vám ho vyplní účetní či daňový poradce), správně vyplníte i počet příloh podle toho, co všechno k daňovému přiznání přikládáte. POZOR!!! Do daňového přiznání musíte zahrnout i příjmy ze zaměstnání, které byly zaměstnavatelem vyplaceny do 31 dnů po skončení zdaňovacího období (tzn. např. výplatu za prosinec zdaňovacího období, kterou obdržíte do 31.1. období následujícího)
 3. daňové přiznání včetně všech příloh si okopírujete a do 31.3. daného roku (případně do jiného termínu, pokud 31.3. připadne na víkend) donesete na finanční úřad, kde si kopii necháte potvrdit (jedno razítko na daňové přiznání a další na kopii každé přílohy). Pokud nechcete vážit cestu na finanční úřad, můžete daňové přiznání poslat i poštou. V tomto případě rozhoduje pro splnění termínu pro řádné podání daňového přiznání razítko na obálce. Postačí, pokud je na obálce razítko 31.3. NEZAPOMEŇTE poslat přiznání doporučeně a podací lístek uschovat!!!
 4. do 31.3. daného roku jste také povinni doplatit daň z příjmů, pokud vám vznikl doplatek a to na číslo účtu příslušného finančního úřadu (pro hotovostní platby použijte KS 1149, pro bezhotovostní KS 1148, VS je vždy vaše rodné číslo a číslo bankovního účtu, kam daň doplatit je 721-číslo konkrétního finančního úřadu neboli matrika/0710). Doplatek daně musí být připsán na účet příslušného finančního úřadu  nejpozději k 31.3. (neplatí již tedy jako dřív, že stačí, když dáte 31.3. příkaz k převodu). V případě, že vám vznikl daňový přeplatek vyšší než 50,- Kč, finanční úřad vám je tento přeplatek povinen vrátit do třiceti dnů od konečného termínu podání daňového přiznání.
 5. POZOR! Pro vrácení přeplatku daně NEZAPOMEŇTE uvést na 4. straně daňového přiznání údaje pro vrácení přeplatku (tzn. adresu v případě, že chcete vrátit přeplatek hotově nebo název banky, číslo účtu, kód banky a vlastníka účtu v případě, že chcete vrátit přeplatek na účet). Nezapomeňte také na PODPIS.
 6. daňové přiznání včetně příloh si pečlivě založte pro možnost případné kontroly.

 

Pokyny pro FO (OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné), které podávají daňové přiznání na základě živnostenského oprávnění či koncesní listiny (týká se i osob, které mají podnikání jako vedlejší činnost a vedle podnikání jsou zaměstnány)

 1. pokud jste k podnikání souběžně zaměstnáni, do 15.2. každého roku, následujícím po roce, ke kterému se povinnost podání daňového přiznání vztahuje, si zažádáte u zaměstnavatele(ů) o vydání potvrzení o příjmech (zaměstnavatel vám toto potvrzení vydá, pokud váš měsíční příjem přesáhl alespoň v jednom měsíci 5.000,- Kč a zaměstnavatel za vás tedy byl povinen odvést zálohovou daň a ne srážkovou, jak je tomu u příjmů do 5.000,-). Pokud jste si platili v předcházejícím roce kapitálové životní pojištění či penzijní připojištění, případě odborové příspěvky nebo jste někomu něco darovali, sežeňte si od daných institucí potvrzení, které budou nedílnými přílohami daňového přiznání a které následně s potvrzeními o příjmech předáte účetní. V případě, že máte podnikání jako vedlejší zdroj příjmů potřebujete od zaměstnavatele také Potvrzení, že je vykonáváno zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro správu sociálního zabezpečení.
 2. vyplníte přílohu č. 1 k daňovému přiznání, která se týká příjmů z podnikání: pokud vedete daňovou evidenci a nejste povinni vést účetnictví, zahrnete do daňového přiznání jen příjmy a výdaje skutečně přijaté, resp. vydané. Tzn. že pokud např. vystavíte fakturu v prosinci 2010 a platbu za ni obdržíte až v lednu 2011, tento příjem do daňového přiznání za rok 2010 nezahrnujete, ale zahrnete ho až do přiznání za rok 2011. POZOR!!!  Pokud jste k podnikání souběžně zaměstnáni, do daňového přiznání musíte zahrnout i příjmy ze zaměstnání, které byly zaměstnavatelem vyplaceny do 31 dnů po skončení zdaňovacího období (tzn. např. výplatu za prosinec zdaňovacího období, kterou obdržíte do 31.1. období následujícího).
 3. vyplníte daňové přiznání podle pokynů k daňovému přiznání (případně vám ho vyplní účetní či daňový poradce), správně vyplníte i počet příloh podle toho, co všechno k daňovému přiznání přikládáte.
 4. vyplníte přehled OSVČ za minulý rok pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení (každá z těchto institucí má svůj vlastní formulář a navíc každá zdravotní pojišťovna má svůj specifický formulář - tzn. formulář zdravotních pojišťoven není univerzální). POZOR!!! Opět máme ve formulářích pro zdravotní a sociální pojištění přidány kolonky pro maximální vyměřovací základ (ten je stanoven pro rok 2011 částkou 1.781.280,- Kč).  Z částky nad tuto hranici se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Pokud jste v roce 2011 byli k příjmům z podnikání současně zaměstnáni a součet vyměřovacích základů z podnikání a zaměstnání přesahuje částku 1.781.280,- Kč, sníží se o tuto přesahující částku vyměřovací základ OSVČ. V případě, že jste přesáhli z podnikání a zaměstnání částku 1.781.280,- Kč, jste povinni doložit jak zdravotní pojišťovně, tak i správě sociálního zabezpečení vyměrovacíh základů, kterých jste dosáhli v předchozím roce v zaměstnání.
 5. veškeré formuláře (pro finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení) včetně všech potvrzení a příloh si okopírujete. Daňové přiznání do 31.3. daného roku (případně do jiného termínu, pokud 31.3. připadne na víkend) donesete na finanční úřad, kde si kopii necháte potvrdit (jedno razítko na daňové přiznání a další na kopii každé přílohy). Zdravotní pojišťovny již nevyžadují na přehled OSVČ razítko od finančního úřadu, takže stačí, když si do přehledu sami doplníte datum odevzdání daňového přiznání na finanční úřad. Pokud nechcete vážit cestu na úřady, můžete vyplněné formuláře poslat i poštou. V tomto případě rozhoduje pro splnění termínu pro řádné podání razítko na obálce. Postačí, pokud je na obálce razítko  např. pro podání daňového přiznání 31.3. NEZAPOMEŇTE poslat tiskopisy doporučeně a podací lístek uschovat!!!
 6. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu donesete na ZP nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tj. nejpozději do 30. dubna následujícího roku. Úhrada doplatku pojistného je NOVĚ po novele nutná do 8 dnů po podání přehledu (stejně jako u doplatku správě sociálního zabezpečení). Do tohoto datumu by měla být platba připsána na účet příslušné ZP. V krajním případě by tedy měla být částka na účtě zdravotní pojišťovny 8. května. Kopii přehledu si samozřejmě necháte potvrdit. U přehledu pro ZP doporučuji osobní předání naVaší pobočce pojišťovny. Úřednice většinou ochotně zkontrolují, zda máte přehled vyplněn správně.
 7. Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení donesete na SSZ nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost podat daňové přiznání, tj. do 30 . dubna následujícího roku. S tímto přehledem odevzdáte také případné potvrzení o zaměstnání, které je nedílnou přílohou tohoto přehledu či další potvrzení, pokud máte v přehledu vyplněnou v oddíle 3 některou z částí 16 - 21.  POZOR!!! Od 1.1.2009 dochází ke změně podmínky pro vedlejší samostatnou činnost z důvodu zaměstnání. Pro rok 2009 a následující se nevyžaduje doložení příjmu ze zaměstnání, ale potvrzení, že je vykonáváno zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. S podáním přehledu za rok 2010 donesete tedy potvrzení o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění pro rok 2010. Pokud jste přesáhli maximální vyměřovací základ, nezapomeňte odevzdat také potvrzení od zaměstnavatele (zaměstnavatelů) o výši vyměřovacího základu ze zaměstnání. Kopii přehledu a kopii potvrzení o zaměstnání (či kopie dalších potvrzení) si opět necháte potvrdit.  Doplatek pojistného zaplaťte nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu (v krajním případě tedy do 8. května).  Do tohoto datumu by měla být platba připsána na účet příslušné SSZ (stejně jako je tomu u doplatku daně). Stejně jako u Přehledu pro ZP doporučuji předat Přehled pro SSZ osobně (pro případnou kontrolu chyb).
 8. do 31.3. daného roku jste také povinni doplatit daň z příjmů, pokud vám vznikl doplatek a to na číslo účtu příslušného finančního úřadu (pro hotovostní platby použijte KS 1149, pro bezhotovostní KS 1148, VS je vždy vaše rodné číslo a číslo bankovního účtu, kam daň doplatit je 721-číslo konkrétního finančního úřadu neboli matrika/0710). Doplatek daně musí být připsán na účet příslušného finančního úřadu  nejpozději k 31.3. (neplatí již tedy jako dřív, že stačí, když dáte 31.3. příkaz k převodu). V případě, že vám vznikl daňový přeplatek vyšší než 50,- Kč a tento přeplatek je vyšší než 50,- Kč, finanční úřad vám je tento přeplatek povinen vrátit do třiceti dnů od konečného termínu podání daňového přiznání.
 9. POZOR! Pro vrácení přeplatku daně NEZAPOMEŇTE uvést na 4. straně daňového přiznání údaje pro vrácení přeplatku (tzn. adresu v případě, že chcete vrátit přeplatek hotově nebo název banky, číslo účtu, kód banky a vlastníka účtu v případě, že chcete vrátit přeplatek na účet). Nezapomeňte také na PODPIS.
 10. daňové přiznání včetně příloh, přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení si pečlivě založte pro možnost případné kontroly. Tyto formuláře si založte ke své daňové evidenci (faktury, příjmové a výdajové doklady, bankovní výpisy,...), resp. předejte své účetní, která vám tak zkompletuje předchozí rok.
 11. Pro úplnost uvádím novou výši minimálních záloh pro OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost: minimální záloha na zdravotní pojištění činí pro rok 2012 1.697,- Kč. Tuto novou zálohu platíte již za měsíce leden 2012 (tj. do 8.2.2012).  Pokud vám za loňský rok vyjde vyšší než minimální záloha na zdravotní pojištění, tuto novou zálohu začínáte platit poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Minimální záloha na sociální pojištění činí 1.836,- Kč. Tato nová výše minimální zálohy se začíná platit  poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (pokud vám nevyšla záloha ve vyšší výši). To stejné platí u sociálního pojištění i pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost (tento fakt, jak už bylo výše psáno, dokládáte potvrzením od zaměstnavatele) a jejíž příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti za minulý rok dosáhl rozhodné částky (za  celý rok 2011 - 12 měsíců - je tato částka stanovena na 59.374,- Kč). Tyto osoby platí zálohy v minimální výši 735,- Kč.

Stáhněte si článek v .pdf: pdf             

Pokud potřebujete některé z formulářů pro finančí úřad, správu sociálního zabezpečení či jakoukoli z osmi českých zdravotních pojišťoven, podívejte se na článek Formuláře pro přiznání daně z příjmů FO za rok 2011.

TOPlist