Povinnost poplatníka podat přiznání k dani z příjmů FO

Nevíte, zda jste povinni podat daňové přiznání k dani z příjmu FO? Nevíte, jaká částka příjmů za kalendářní rok je od daně osvobozená?  Chcete se v dané problematice lépe orientovat? Nevíte, zda máte povinnost platit zálohy na daň z příjmů? Pak klikněte na celý článek a dozvíte se víc.

Poplatník, který je povinen podat přiznání k dani z příjmů

  • dle §38g Zákona o daních z příjmů je povinen podat daňové přiznání každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem z daně příjmů fyzických osob, přesáhly 15.000,- Kč, pokud se nejdená o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby (§ 38d) 
  • daňové přiznání je povinen podat poplatní, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů FO, nepřesáhly 15.000,- Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu (jedná se o poplatníka z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo poplatníka s příjmy z pronájmu)
  • poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí (§ 15, odst. 1).
  • daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
  • daňové přiznání podává také zaměstnanec, který obdrží příjmy ze závislé činnosti za minulé roky, kdy mu je zaměstnavatel nevyplatil a které se proto v souladu s § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zaměstnavatelem vyúčtovány.

Poplatník, který není povinen podat přiznání k dani z příjmů

  • poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně (zaměstnanvatelů). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani  z příjmů podle § 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby (§ 36), nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6.000,- Kč.
  • v souvislosti se zrušením společného zdanění příjmů manželů byla od roku 2008 zrušena i povinnost manželů podávat přiznání k dani
  • poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí, které jsou podle §38f ZDP vyjmuty ze zdanění. POZOR! Pokud poplatník za zdaňovací období uplatňuje slevu na dani nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně, je povinnen daňové přiznání za zdaňovací období podat.

Platba záloh na daň z příjmů

Zálohy na daň z příjmů musí podle §38a ZDP platit poplatník:

  • jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 30.000,- Kč, avšak nepřesáhla 150.000,- Kč, a to ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období - jedná se tedy o pololetní zálohy
  • jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 150.000,- Kč, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období - jedná se tedy o čtvrtletní zálohy
TOPlist